Zadania i cele

Zadaniem Cechu jest popularyzowanie i utrwalanie postaw zgodnych z tradycjami, zasadami etyki i
godności rzemiosła, wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości.

2. Cech jest organizacją pożytku publicznego.

3. Do zadań cechu należy w szczególności:

1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,

2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki
zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu, aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy oraz interesów osób zagrożonych zwolnieniem ,

3. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz
organizacji społecznych i gospodarczych,

4. udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym,
administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

5. przedstawienie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących
zadań Cechu,

6. badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego
możliwości usługowych i produkcyjnych,

7. udzielenie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,

8. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,

9. rozpatrywanie skarg na działalność członków, z uwzględnieniem prawa konsumenckiego,

10. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego , otaczanie opieką osób pracujących nad
wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu
technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw,
pokazów oraz muzeów,

11. współdziałanie z jednostkami naukowo badawczymi zwłaszcza w zakresie udostępniania nowych
technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich
zastosowania ,

12. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników i pracodawców,

13. propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,

14. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego
uczniów szkolonych przez członków,

15. organizowanie pomocy instruktażowej i organizowanie szkoleń,

16. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla osób w trudnej sytuacji materialnej ,

17. delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli
rzemiosła i przedsiębiorców przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych,

18. dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonanej przez członków
cechu i wydanie w tym przedmiocie opinii,

19. prowadzenie działalności charytatywnej,

20. prowadzenie obsługi informacyjnej z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,

21. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,

22. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.

23. zgłaszanie kandydatów na członków do komisji egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców do
wydawania opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła,

24. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

Ta strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Ci najwyższy komfort.