Dla dorosłych

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. Ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. Jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. Posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
  a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 2. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. Posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa wniosek zawierający następujące dane:

 1. Imię (imiona) i nazwisko;
 2. Datę i miejsce urodzenia;
 3. Numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. Adres zamieszkania;
 5. Informację o spełnianiu warunków, (opisanych wyżej, dot. egz. czeladniczego, mistrzowskiego lub sprawdzającego).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa wyżej, w tym zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy, kandydat przedstawia oryginały tych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę rzemieślniczą lub – z upoważnienia izby rzemieślniczej – przez cech, a w przypadku gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu – oświadczenie osoby ubiegającej się o dopuszczenie do egzaminu potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu;
 2. Jedną fotografię o wymiarach 37 x 52 mm, jeżeli osoba ta ubiega się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego;
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin, o której mowa w art. 3 ust. 3g pkt 4 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182, 1782.
 4. Wniosek składa się w izbie rzemieślniczej, z tym że osoba, która ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik, składa wniosek w izbie rzemieślniczej, w której zrzeszony jest rzemieślnik, u którego ukończyła naukę zawodu, lub cech sprawujący z upoważnienia izby rzemieślniczej nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 3 ust. 6 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r.
 5. Osoba, która ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego na dwa miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika, a w przypadku gdy dokształcanie teoretyczne realizowała w szkole – po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
 6. Osoba, która jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego na dwa miesiące przed terminem zakończenia praktycznej nauki zawodu dorosłych.

Zarząd ZRP ustalił wykaz zawodów, w których izby rzemieślnicze powołują komisje egzaminacyjne. W ten sposób powstała lista zawodów rzemieślniczych, w których izby rzemieślnicze mogą przeprowadzać egzaminy i wydawać dyplomy mistrzowskie i świadectwa czeladnicze. Ustawodawca zobowiązał Związek Rzemiosła Polskiego do ustalania standardów wymagań egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, z uwzględnieniem standardów obowiązujących w tzw. zawodach szkolnych.

ZAWÓDSTANDARDSTANDARD
1.BACAczeladnikmistrz
2.BETONIARZczeladnikmistrz
3. BETONIARZ ZBROJARZczeladnikmistrz
4. BIOENERGOTERAPEUTAczeladnikmistrz
5. BLACHARZczeladnikmistrz
6. BLACHARZ IZOLACJI PRZEMYSLOWYCHczeladnikmistrz
7. BLACHARZ SAMOCHODOWYczeladnikmistrz
8. BRUKARZczeladnikmistrz
9. BURSZTYNIARZczeladnikmistrz
10. CERAMIK WYROBÓW UŻYTKOWYCH I        OZDOBNYCHczeladnikmistrz
11. CUKIERNIKczeladnikmistrz
12. CHOLEWKARZczeladnikmistrz
13. CIEŚLAczeladnikmistrz
14. DEKARZczeladnikmistrz
15. DRUKARZczeladnikmistrz
16. ELEKTRYKczeladnikmistrz
17. ELEKTROMECHANIKczeladnikmistrz
18. ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCHczeladnikmistrz
19. ELEKTROMECHANIK SPRZĘTU    GOSPODARSTWA DOMOWEGOczeladnikmistrz
20. FAJKARZczeladnikmistrz
21. FLORYSTAczeladnikmistrz
22. FOTOGRAFczeladnikmistrz
23. FRYZJERczeladnikmistrz
24. FRYZJER ZWIERZĄT GROOMERczeladnikmistrz
25. GARBARZ SKÓRczeladnikmistrz
26. GLAZURNIKczeladnikmistrz
27. GRAWERczeladnikmistrz
28. HAFCIARKAczeladnikmistrz
29. INTROLIGATORczeladnikmistrz
30. JUHASczeladnikmistrz
31. KALETNIKczeladnikmistrz
32. KAMIENIARZczeladnikmistrz
33. KELNERczeladnikmistrz
34. KOMINIARZczeladnikmistrz
35. KORONKARKAczeladnikmistrz
36. KOSMETYCZKAczeladnikmistrz
37. KOSZYKARZ PLECIONKARZczeladnikmistrz
38. KOWALczeladnikmistrz
39. KOWAL WYROBÓW ZDOBNICZYCHczeladnikmistrz
40. KOŻUSZNIKczeladnikmistrz
41. KRAWIECczeladnikmistrz
42. KUCHARZczeladnikmistrz
43. KUŚNIERZczeladnikmistrz
44. LAKIERNIK SAMOCHODOWYczeladnikmistrz
45. MALARZ TAPECIARZczeladnikmistrz
46. MECHANIK MOTOCYKLOWYczeladnikmistrz
47. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHczeladnikmistrz
48. MECHANIK PRECYZYJNYczeladnikmistrz
49. MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃczeladnikmistrz
50. MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN  ROLNICZYCHczeladnikmistrz
51. METALOPLASTYKczeladnikmistrz
52. MODELARZ ODLEWNICZYczeladnik 
53. MONTER ELEKTRONIKczeladnikmistrz
54. MONTER FORTEPIANÓW I PIANINczeladnikmistrz
55. MONTER INSTALACJI GAZOWYCHczeladnikmistrz
56. MONTER INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCHczeladnikmistrz
57. MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ  SANITARNYCHczeladnikmistrz
58. MONTER INSTALACJI BUDOWLANYCHczeladnikmistrz
59. MONTER IZOLACJI PRZEMYSLOWYCHczeladnikmistrz
60. MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCHczeladnikmistrz
61. MONTER SIECI CIEPLNYCHczeladnikmistrz
62. MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ  SANITARNYCHczeladnikmistrz
63. MONTER SIECI WODNYCH I  KANALIZACYJNYCHczeladnikmistrz
64. MONTER SIECI GAZOWYCHczeladnikmistrz
65. MONTER ZABUDOWY I ROBÓT  WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIEczeladnikmistrz
66. MURARZczeladnikmistrz
67. MURARZ TYNKARZczeladnikmistrz
68. NATUROPATAczeladnikmistrz
69. OBUWNIKczeladnikmistrz
70. OBUWNIK MIAROWYczeladnikmistrz
71. OBUWNIK ORTOPEDYCZNYczeladnikmistrz
72. OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO  PRZETW. TWORZYW SZTUCZNYCH mistrz
73. OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH  NUMERYCZNIEczeladnikmistrz
74. OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCHczeladnikmistrz
75. OPERATOR URZĄDZEŻ PRZEMYSŁU  SZKLARSKIEGOczeladnikmistrz
76. OPTYK-MECHANIKczeladnikmistrz
77. ORGANOMISTRZczeladnikmistrz
78. PARKIECIARZczeladnikmistrz
79. PIEKARZczeladnikmistrz
80. PODKUWACZ KONIczeladnikmistrz
81. POSADZKARZczeladnikmistrz
82. POZŁOTNIKczeladnikmistrz
83. PROTETYK SŁUCHUczeladnikmistrz
84. PRZETWÓRCA RYBczeladnikmistrz
85. RADIESTETAczeladnikmistrz
86. RENOWATOR MEBLI ARTYSTYCZNYCHczeladnikmistrz
87. RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURYczeladnikmistrz
88. RUSZNIKARZczeladnikmistrz
89. RYMARZczeladnikmistrz
90.RZEŹBIARZ W DREWNIEczeladnikmistrz
91. RZEŹNIK WĘDLINIARZczeladnikmistrz
92. STOLARZczeladnikmistrz
93. STOLARZ BUDOWLANYczeladnikmistrz
94. STOLARZ MEBLOWYczeladnikmistrz
95. SZTUKATORczeladnikmistrz
96. ŚLUSARZczeladnikmistrz
97. TAPICERczeladnikmistrz
98. TARTACZNIKczeladnikmistrz
99. TERMOIZOLERczeladnikmistrz
100. TECHNIK OPTYK (OPTYK OKULAROWY)czeladnikmistrz
101. TECHNOLOG ROBÓT WYKONCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIEczeladnikmistrz
102. TKACZczeladnikmistrz
103. WĘDLINIARZczeladnikmistrz
104. WITRAŻOWNIKczeladnikmistrz
105. WIZAŻYSTKA / STYLISTKAczeladnikmistrz
106. WULKANIZATORczeladnikmistrz
107. ZDOBNIK CERAMIKIczeladnikmistrz
108. ZDUNczeladnikmistrz
109. ZEGARMISTRZczeladnikmistrz
110. ZŁOTNIK-JUBILERczeladnikmistrz

Ta strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Ci najwyższy komfort.